{"tp53 | tp73 | mdm2 | mdm4 | tp63": [{"word": "tp53", "simword": "tp73", "sim": 0.76}, {"word": "tp53", "simword": "mdm2", "sim": 0.763}, {"word": "tp53", "simword": "mdm4", "sim": 0.633}, {"word": "tp53", "simword": "tp63", "sim": 0.529}, {"word": "tp73", "simword": "tp53", "sim": 0.76}, {"word": "tp73", "simword": "mdm2", "sim": 0.694}, {"word": "tp73", "simword": "mdm4", "sim": 0.72}, {"word": "tp73", "simword": "tp63", "sim": 0.629}, {"word": "mdm2", "simword": "tp53", "sim": 0.763}, {"word": "mdm2", "simword": "tp73", "sim": 0.694}, {"word": "mdm2", "simword": "mdm4", "sim": 0.822}, {"word": "mdm2", "simword": "tp63", "sim": 0.493}, {"word": "mdm4", "simword": "tp53", "sim": 0.633}, {"word": "mdm4", "simword": "tp73", "sim": 0.72}, {"word": "mdm4", "simword": "mdm2", "sim": 0.822}, {"word": "mdm4", "simword": "tp63", "sim": 0.42}, {"word": "tp63", "simword": "tp53", "sim": 0.529}, {"word": "tp63", "simword": "tp73", "sim": 0.629}, {"word": "tp63", "simword": "mdm2", "sim": 0.493}, {"word": "tp63", "simword": "mdm4", "sim": 0.42}]}